Jabe`s bønn

In Samtalespørsmål til talene by Benedikte Jacobsen

Samtalespørsmål fra talen 6/1 – 2013 Årets Bønn for Oslo-undervisning ble sparket igang av pastor Egil Svartdahl, og temaet var velsignelse ved bønn. Jabes bønn ble brukt som utgangspunkt, og denne finner vi i 1. Krøn 4:9-10: 9Jabes var mer ansett enn brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. «For jeg har født ham med smerte», sa hun.10Jabes påkalte …

SEX

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Samtalespørsmål fra talen 16/9 -12 TEMA: SEX Det var ulike temaer i forkynnelsen ved de to gudstjenestene denne søndagen. På formiddagen talte Daniel Egeli om Filadelfias hjerte –”Min fred gir jeg dere”. Samtalespørsmålene denne uken er imidlertid laget basert på talen fra Møtepunkt hvor Andreas Hegertun la fram Bibelens syn på seksualitet og sex. Han gjorde det klart at Gud …

Jeg tror på det evige liv

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Samtalespørsmål fra talen 21/10 -12 TEMA: JEG TROR PÅ DET EVIGE LIV   Egil Svartdahl innledet denne søndagen med å snakke om at Bibelen avslutter med å snakke om en ny begynnelse; ”og jeg så en ny himmel og en ny jord” (Åp. 21,1), og at også trosbekjennelsen gjør akkurat det samme; ” Jeg tror på…legemets oppstandelse og det evige …

Jeg tror på en hellig allmenn kirke

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Samtalespørsmål fra talen 14/10 – 12 Torbjørg Oline Oustorp: Trosbekjennelsen – Jeg tror på en hellig allmenn kirke. Først og fremst ble det snakket mye i denne talen om dette med å være «åndelige foreldre/åndelig familie» (jf. 1. Kor. 4:14-16). Vi ble alle utfordret på å ta på oss en rolle som kristne forbilder, – også selv om vi ikke …

Jeg tror på Den Hellige Ånd

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Samtalespørsmål fra talen 23.09.12 Tema: JEG TROR PÅ DEN HELLIGE ÅND 1.Mos 1,2:       ”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke                 lå over dypet, og Guds Ånd svevde over vannet.”   Denne søndagen snakket Karl Inge Tangen om Den Hellige Ånd (DHÅ), den tredje personen i guddommen, og ”Treenighetens spydspiss” (Peter Haldorf). Han peker …

Jeg tror at Jesus kommer tilbake

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Samtalespørsmål fra talen 30/9 – 12 TEMA: JEG TROR AT JESUS KOMMER TILBAKE Daniel Egeli pratet denne uka om Jesu tilbakekomst. Om hvordan vi som mennesker opp igjennom historien har forholdt oss til dette, og om hvordan vi som kristne kan og bør leve i forhold til dette. I Peters andre brev kap. 3:9 står det: «Herren er ikke sen …

Høsttakkefest

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Samtalespørsmål fra talen 23.09.12 HØSTTAKKEFEST Temaet Egil Svartdahl tok for seg denne dagen var forvaltning og givertjeneste.   2.Kor 9,6: ”Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse”.   Noen bibelfakta om penger: –          16 av Jesu 36 liknelser handler om penger/givertjeneste –          Hvert 10. vers i …

Jeg tror at Jesus sto opp fra de døde

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Samtalespørsmål fra talen 16/9 -12 TEMA: JEG TROR AT JESUS STOD OPP FRA DE DØDE Daniel Egeli pratet denne søndag formiddagsgudstjenesten om Jesu oppstandelse, og Siri Novak Jenssen tok for seg samme temaet på Møtepunkt.   I Romerne kap. 10:9 står det at «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at …

Jeg tror at Jesus døde

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

SAMTALESPØRSMÅL TIL TALEN  09.09.12 Kol.1,19-20:     ”19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, 20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.” Daniel Egeli hadde som overskrift denne søndagen ”Jeg tror at Jesus døde”.  Han …

Jeg tror på Gud som Skaper

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Fra Møtepunkt 2. september 2012 Andreas Hegertun snakket denne søndagen om det å tro på Gud som Skaper. Han påpeker at å tro på Gud er en annen form for tro enn at det finnes spøkelser eller sjøormer i Hornindalsvatnet. Man kan ikke stole på alt. Det sentrale i livet er – hvem kan du stole på i livet, hvem …

Den korte og lange oppstandelsen

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Fra Møtepunkt søndag 10. juni Livet har mange fasetter og et ledd i det å være menneske er at vi alle vet at vi en dag skal dø. Underveis i livet møter vi på sykdom og vonde og uforklarlige situasjoner og hvordan skal vi forholde oss til Gud midt oppe i alt? Hva betyr det at det vi som kristne …

En ny vår

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Søndag 3. juni Hvilke bilder fra den naturlige våren kan vi trekke inn i den ”åndelige våren/verden”? Hvor viktig er det å ha nye begynnelser? Hvordan kan vi som kristne ruste oss for, og klare å leve i spennet mellom de ulike sesonger?   43 Jesaja 1       Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel: …

Pinsemøte – Et virkelig hjem

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Les versene sammen se ulike aspekter av teksten sammen og samtal rundt følgende spørsmål: Hva betyr det for deg at du har fått Guds Ånd i deg? Hvorfor tror dere at tungetalen ble et av de første tegnene på at Ånden var utgytt? Hva er Åndenes hovedoppgave?   Johannes  7,37-39 37 På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto …

Filadelfias hjerte – ære

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Dagens tale holdt av Daniel Egeli tok for seg æres-begrepet. Ære Jesus. Ære hverandre. Ære meg selv. De andre to vinklingene er Se Jesus. Se hverandre. Se meg selv. Tro på Jesus. Tro på hverandre. Tro på meg selv. Ære: anseelse, heder, berømmelse; (moralsk) verdighet; godt navn og rykte; lovprisning; (sterk) hyllest, ros e.l.   Hva betyr det å ære …

Korinterbrevet del 4 – tungetale

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Les sammen 1.kor 14. 1-6 (evt. hele for de som ønsker) Hvem er tungetalen for og hvilke primær funksjon har den? Hvilke forhold har dere personlig til tungetale – og til tungetale som et element i en gudstjeneste? På hvilke måte står tungetalen i kontrast , og som supplement til, profetisk tale? Hvilke refleksjoner har dere gjort dere om serien …

I verden, men ikke av verden

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Fra gudstjenesten søndag kveld ved Øystein Gjerme. Temaet det ble talt over var: I verden, men ikke av verden. • Hva legger dere i uttrykket: I verden, men ikke av verden? • Les sammen Johannes 17:13-18 Men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. 14 Jeg har gitt …

Den hellige ånd og kjærligheten

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Denne ukens spørsmål tar utgangspunkt i Karl Inge Tangens tale om 1.kor kap 13. Les sammen dette kapittelet og samtal rundt: 1) Hva tenker dere om Paulus sine påstander om at uten kjærlighet er selv ikke det å alt til de fattige noe verdt? 2) På hvilke måte er Jesus et forbilde på kjærlighet? 3) Hva gjør det vanskelig å …

Korinterbrevet del 2

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Vi er nå inne i den andre uken i serien om 1.Korinterbrev kapittel 12-14. Denne søndagen var det Andreas Hegertun som tok for seg de siste versene i kapittel 12. Les sammen 1.korinterbrev kap 12:10- I hvilken grad kjenner vi igjen og ønsker vi mangfoldet fra Korintermenigheten i vår menighet? Hvilke gaver har vi mest av selv i vårt liv? …

Åndelighet for vanlige folk

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Denne søndagen var den første i en rekke som skal ta for seg 1.korinterbrev kapittel 12-14. Daniel Egeli talte over temaet åndelighet for vanlige folk. It doesn´t make sense. It makes FAITH. Les sammen I. Korinterbrev 12: 1-11 Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. 2 Dere vet at da dere var …

Påskens taler

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til samtale i småfellesskapene uke 15 Vi har nå gått igjennom en påskehøytid der hver dag bærer sin egen fortelling og symbolikk. Ukens spørsmål tar derfor utgangspunkt i påskens budskap og alle dens nyanser og dybder. Les sammen 1.kor 15:1-5 Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står …

Nattverden

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Frittstående temaserie: Nattverden Karl Inge Tangen snakket denne søndagen om nattverden og tok oss med inn i hva slags betydning nattverden hadde da Jesus innstiftet den og hva det betyr for oss i dag å ta del i den. Utgangspunktet for undervisningen er at ritualer skaper fellesskap. Ritualene preger fokuset vårt og det gir retning for livene våre. I. korinterbrev …

Våroffersøndag

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Denne søndagen var det våroffer og Egil Svartdahls tale var derfor rettet inn mot å gi en bred forståelse av hvorfor vi gir og hvordan vi gir. Velsignelsens vei blir til opp for den som våger å gi av sine finanser. Som dere ser er dagens undervisning også en kort oppsummering av alle punktene som det ble talt rundt.   …

Filadelfias hjerte – Tro

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Daniel Egeli talte denne gangen om «Tro Jesus, tro andre og tro meg selv». Dette er andre del av en serie om hva vi ønsker skal kjennetegne oss som menighet. Daniel sa tro handler om tillit til Gud. Det er noe handlende. Han leste så Jak 2. 14-18: 14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, …

Å leve generøst sammen

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Andreas Hegertun og Siri Novak Jenssen snakket denne søndagen om generøsitet og hva dette betyr for oss som enkeltmennesker og som menighet. Generøsitet er en av verdiene våre og vi ønsker at det skal kjennetegne oss og definere hvem vi er. Generøsitet er så mye, men har i denne anledning blitt definert som at vi gjerne deler. Hva er det …

Å leve omsorgsfulle liv sammen

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Karl Inge Tangen snakket denne søndagen med utgangspunkt i et av våre verdiord. Vi har valgt for ut 6 ord for å sammenfatte hvilke kjerneverdier vi ønsker å bygge menigheten vår på. Og et av disse er ordet omsorgsfull. Les Rom 12, 10-15 Hvordan kan man vise omsorg for hverandre som kristne venner og søsken? Finnes det farer ved omsorg …

Å leve troverdig sammen

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til samtale i småfelleskapene uke 7 Relasjonsserie del 1: Å leve troverdig sammen Andreas Hegertun snakket denne søndagen med utgangspunkt i historien om Daniel og løftet frem ulike situasjoner der hans troverdighet og integritet ble testet. Les gjerne noen avsnitt fra Daniels bok sammen. Den er full av fortellinger om hvordan troverdighet skaper hele og stødige mennesker som påvirker …

Filadelfias hjerte – del 1

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Se, tro og ære Denne søndagen snakket pastor Daniel Egeli over temaet ”Se Jesus, se andre og se meg selv”. Dette er den første dimensjonen vi ønsker å snakke om i forbindelse med hva som er Filadelfias hjerte. De to neste områdene (tro & ære) skal bli berørt i løpet av våren. Hvilket bilde har du av Jesus? Hvordan ser …

Smak av himmel – Den fortvilende frykten

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Egil Svartdahl talte søndag om den fortvilende frykten og om hvordan frykt har blitt samfunnsfiende nr.1. og at angst er blitt vår nye folkelidelse. Frykt i seg selv kan være en sunn og naturlig del av livet fordi den beskytter oss mot farer og får oss til å reagere. Men hva gjør man når angsten og frykten blir altoppslukende, og …

Smak av himmel – Den vonde angeren

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Egil Svartdahl talte søndag om den vonde angeren og om hvordan vi kan forholde oss til at vi innimellom gjør, sier, eller tenker ting vi angrer på. Denne angeren kommer som en konsekvens av at vi har holdt dom over oss selv og funnet ut at uansett hva som blir sagt så er vi skyldig. Det kan skape en fornuftig …

Smak av himmel – Den gode uroen

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Egil Svartdahl åpnet kveldens tale med å si at det hebraiske ordet Shalom betyr himmelsk harmoni og at vi søker denne harmonien. Hva er det første dere tenker rundt begrepet sjelefred? I disse terrortider er vi veldig opptatt av å kartlegge og forske på hva som truer verdensfreden, men hva gjør vi for å verne vår egen sjelefred? Hva er …

En ny begynnelse

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Kveldens tale tok utgangspunkt i fortellingen om Jakob og Esau. Denne fortellingen setter ord på hvor mye identitet som kan ligge i et navn og det legger fundamentet for den reisen som Jakob gikk fra han stjeler sin brors velsignelse og får sitt nye navn, Israel. Bakgrunn for talen er 1. Mosebok 25- Hvor mye tror vi på at liv …

Julens teologi

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til samtale i småfellesskapene- Julens teologi Vi er kommet til høstens siste spørsmålsrunde og denne uken er det advent som står i fokus. Kristendommen starter med at vannet går. Terje Hegertun tok på søndagens gudstjeneste utgangspunkt i at kristendommens sterkeste kjennetegn er et barn og en kropp. En liten uskyldig konge som har fått i oppdrag å frelse hele …

Spre Guds gode rykte

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til samtale i småfellesskapene – Spre Guds gode rykte Jesus var ekspert på å kommunisere til massene og han hadde ofte et rykte som gikk foran han. Egil Svartdahl brukte løvetannblomsten som en metafor på ryktespredning. Noen har definert løvetenner som ugress, men hvem har egentlig definisjonsrett til det? Noen ganger kan evangeliet vi deler med folk oppleves som …

Matteusevangeliet – Kapittel 28

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til samtale i småfellesskapene – Matteus evangeliet kapittel 28 Som kristne samles vi ikke rundt et kors, vi samles ikke foran en grav, men vi feirer et tomt kors, en tom grad og en oppstanden Kristus. I dette kapittelet er Jesus stått opp fra de døde og han møter disiplene sine en siste gang før Han blir tatt opp …

Matteusevangeliet – Kapittel 10

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til samtale i småfellesskapene – Matteus evangeliet kap 10- Jesus sender Matteus evangeliet kap. 10 er et kapittel i bibelen der vi først får malt et bilde av hva vi som disipler kan være med på. Jesus gir disiplene sine makt over onde krefter og ber de gå ut å fortelle at himlenes rike er kommet nære. Etter at …

Matteusevangeliet – Kapittel 9

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til småfellesskapene – Matteus evangeliet kap.9 – Jesus tilgir Les sammen Matteus 9:1-8 Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by.  2 Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er …

Matteusevangeliet – kapittel 8

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til samtale i småfellesskapene Matteus evangeliet kap.8- Jesus helbreder. Matteus kapittel 8 tar for seg 5 uforklarlige hendelser. De gir hver for seg et helt unikt glimt av himmelens rike. Ordet himmelriket er nevnt hele 80 ganger i Det Nye Testamentet. Jesus befaler disiplene sine om å fortelle verden at himmelriket er kommet nær. Hva legger dere i himmelriket? …

Matteusevangeliet – kapittel 6-7

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til samtale i småfellesskapene Matteus-evangeliet kap.6-7: Være helhjertet uten å være fordømmende. Kapittel 6 i Matteus evangeliet startet med å lære oss hva slags tilbedelse Gud virkelig søker av oss. Dette gjelder vårt forhold til bønn, til å gi og vårt forhold til faste. Les sammen vers 1-8, og 16-18 Hva slags betydning legger dere i: ”Og din Far …

Velkommen hjem – del 1

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

Spørsmål til samtale i Småfellesskapene i Filadelfia Oslo   DEL 1: VELKOMMEN HJEM! 1.  Les Salme 68: 5   5 Syng for Gud, og pris hans navn, rydd vei for ham som drar fram gjennom ødemarkene. Herren er hans navn – juble for ham! 6 Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. 7 Gud lar ensomme finne et …